lees meer
Kunsteducatie
Kunsteducatie

Kunst en cultuur zijn op het Vathorst College geen doel op zich, maar maken evenredig deel uit van het onderwijs. Binnen de kunstvakken leer je heel andere vaardigheden dan bij vakken als wiskunde, geschiedenis, Engels en scheikunde. Vaardigheden waarmee je jezelf op een andere manier leert uitdrukken, vaardigheden die je kunnen helpen in het werken op het leerhuis, en vaardigheden waar je ‘later’ veel profijt van kunt hebben, ook als je geen kunstenaar van beroep wordt. Daarom kiezen we ervoor om je de eerste drie jaar helemaal onder te dompelen in de kunstvakken. In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In jaar 2 volg je nog drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In de bovenbouw mag je een of twee kunstvakken naar keuze blijven volgen en examen in maken.
Iedere leerling bezoekt in de vierde klas in het kader van het van CKV diverse culturele activiteiten, maar daarnaast bezoeken we ook regelmatig met andere leerjaren muziek-, dans- en theatervoorstellingen en musea. Ook nodigen we kunstenaars uit voor optredens in het ICOON theater of in de klas. De meeste kosten van deze bezoeken worden bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.

Zelfverantwoordelijk
leren
Zelfverantwoordelijk leren

De theorie over Zelfverantwoordelijk leren als basis voor ons onderwijsconcept

Het Vathorst College staat voor bovengemiddelde resultaten, maar ook voor een eigentijds onderwijs concept. Naast kennis is er ook veel aandacht voor vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Via de pijler Zelfverantwoordelijk leren begeleiden we onze leerlingen om zelf aan het roer te staan van hun eigen leerproces en hun ontwikkeling. Daarbij zetten we in op vijf (zelfregulerende) vaardigheden: leerstrategieën toepassen, eigen regie nemen, reflecteren, samenwerkend leren en studievaardigheden. Hier kunt u meer lezen over de pijler Zelfverantwoordelijk leren.

Meerdere theorieën over zelfverantwoordelijk leren onderbouwen het onderwijsconcept van het Vathorst College. In deze theoretische onderbouwing, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en bevindingen, kunt u lezen waarom ons onderwijsconcept zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jong volwassenen.

Thematisch leren
Thematisch Leren

In de onderbouw werken we met vakoverstijgende thema’s waarbij de vakken zoveel mogelijk geïntegreerd worden. De gekozen thema’s zijn prikkelend; soms roepen ze nieuwsgierigheid op, soms sluiten ze aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In een schooljaar zijn er zes thema’s. Elk thema duurt zes weken en in totaal zijn er achttien verschillende thema’s. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: Leonardo ziet ze vliegen, Duurzaamheid, Wie ben ik?, Schurken en Helden en Holland Sport. Het thema start altijd met een introductie waarbij we de leerlingen enthousiasmeren voor het onderwerp, daarna volgen deelprestaties die gezamenlijk leiden tot een eindprestatie. Tijdens de thema’s werken de leerlingen individueel of in themagroepjes. Sommige opdrachten vragen een gezamenlijke afsluiting van de klas. Binnen de thema’s hebben de leerlingen regelmatig de ruimte om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld over deelonderwerpen of presentatievormen.

In de bovenbouw is het programma nu rond het eindexamen opgebouwd. Er wordt op veel verschillende manier gewerkt, sommige vakken werken met boeken terwijl andere vakken met complexe opdrachten werken. Er zijn al een aantal vakoverstijgende opdrachten in de bovenbouw, in de toekomst willen we vakoverstijgend werken structureel gaan inzetten.

Digitaal leren
Digitaal leren

Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. Je werkt op een eigen laptop. Jouw docenten hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld. In ICOON kan je gebruikmaken van draadloos internet. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving. In de onderbouw worden weinig boeken gebruikt. In de bovenbouw heb je voor een goede examenvoorbereiding ook goede boeken nodig.
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Jij als leerling hebt misschien die kennis nog niet. Vandaar dat wij, docenten en leerlingen, werken aan mediawijsheid.

Maatschappelijk
betrokken
Maatschappelijk betrokken

Het Vathorst College wil je bewust maken van omgangsvormen in de maatschappij, tolerantie en verschillen in culturen. Daarom nemen wij de Maatschappelijke Stage en het BuitenSchools Leren (BSL) op in ons programma. In een schooljaar zijn er drie BSL-momenten: we starten het jaar met een introductie voor alle leerjaren en halverwege en aan het einde van het jaar ga je zoveel mogelijk met elkaar aan de slag met verschillende projecten. Hierbij horen ook reizen naar het buitenland, zoals een kennismaking met Parijs in jaar twee en meerdaagse buitenlandse reizen voor de eindexamenklassen: 4 vmbo-t naar Londen, 5 havo naar Berlijn en 6 vwo naar Barcelona. Alle excursies staan in het teken van meerdere vakken en er ligt een grote nadruk op het kennismaken met en ervaren van andere culturen.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we ook gestart met internationalisering. We vinden het belangrijk je voor te bereiden op de internationale samenleving en arbeidsmarkt en je toe te rusten met de benodigde internationale kennis en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het van belang dat je ervaart wat je kunt betekenen voor anderen in onze maatschappij. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Goed voor Elkaar’ waarin tweedejaarsleerlingen zich sterk maken voor een aantal regionale organisaties: ze koken bijvoorbeeld voor de daklozen en zamelen voedsel in voor de voedselbank. De leerlingen in jaar 4 organiseren allerlei activiteiten voor ouderen uit de wijk en leerlingen van een basisschool.
In verband met excursies en legitimatieplicht, zijn alle leerlingen verplicht over een
eigen ID-kaart of ander geldig reisdocument te beschikken.

Voor een voorbeeld van de projecten in de BSL week zie het volgende filmpje:

Vathorst internationaal

In het schooljaar 2015-2016 zijn we op het Vathorst College gestart met internationalisering. Niet als nieuwe pijler, maar juist als mogelijk om de bestaande pijlers te verdiepen en aan te vullen. De eerste activiteit was een uitwisseling met een school in Istanbul. Dit was een heel succesvolle ervaring. Het blijkt dat onze leerlingen door ons onderwijs bovengemiddeld nieuwsgierig zijn naar andere culturen en door hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid relatief gemakkelijk hun weg vinden in andere landen en in vreemd gezin in een vreemde cultuur.

Het coördinaat internationalisering heeft na deze eerste ervaringen een snelle groei gemaakt. Er zijn inmiddels verschillende internationale activiteiten die worden aangeboden. Hieronder worden deze nader toegelicht. Naast deze initiatieven die het coördinaat internationalisering organiseert en begeleid is er op dit vlak ook veel ruimte voor eigen initiatief. Zo hebben dit jaar leerlingen uit 4 havo/vwo zelf een mini-uitwisseling georganiseerd met een partner Ashoka-school en heeft een oud leerlingen een Erasmus+ subsidie binnengesleept voor een uitwisseling met Roemenië die in het teken staat van minderheden.

1. Uitwisseling 3e klassen
Dit schooljaar is er een uitwisseling met een school in Rome. Leerlingen uit de voor-eindexamenklassen hebben in november een les- en excursieprogramma georganiseerd voor de Italiaanse uitwisselingsleerlingen. In mei 2017 gaan wij naar Rome waar onze leerlingen in een gastgezin verblijven en zich onderdompelen in de Italiaanse cultuur en zich verdiepen in het leven en de geschiedenis van Rome. Elke leerling denk na over hoe ze hun ervaringen delen met de rest van de school. Op de site en de facebookpagina van het Vathorst College zijn de activiteiten en ervaringen van de leerlingen in Rome te volgen.
Volgend schooljaar (2017-2018) verplaats de uitwisseling naar jaar 3. In alle jaarlagen (vmbo-t/havo/vwo) maken leerlingen kans om mee te doen met de uitwisseling. De groep is beperkt tot 25 leerlingen dus er zal een selectie plaatsvinden op basis van motivatie en evenredige verdeling van niveauverschil.

2. Erasmus+ project: ECLECT
Vathorst College heeft voor de komende twee jaar een subsidieaanvraag gedaan voor een internationaal project, samen met drie andere vernieuwingsscholen. Deze scholen zijn allemaal aangesloten bij het Ashoka netwerk (zie hieronder). Dit project staat in het teken van zelfverantwoordelijk leren. Leerlingen oefenen en trainen samenwerkend leren en zelfverantwoordelijk leren. De naam ECLECT komt van de zin ‘Every Child a Leader Every Child a Teacher’ Het project levert nieuwe methoden en inzichten op het gebied van zelfverantwoordelijk leren. Daarnaast sluit het project het aan bij de PWS-werkstuk dat leerlingen in de bovenbouw doen en biedt het de mogelijkheid om dit werkstuk internationaal in te steken.

3. Ashoka
Het Vathorst Collega is sinds 2016 als Changemaker school onderdeel van het internationale netwerk van Ashoka (http://www.ashoka.nl). Ashoka herkent grote sociale problemen in de wereld, zoals armoede, klimaatverandering of de vluchtelingenproblematiek en dat deze problemen steeds onoverzichtelijker worden. Het netwerk wil oplossingen voor deze problemen versnellen en positieve verandering organiseren in de wereld door het ondersteunen en vergroten van het aantal Changemakers; werken aan een wereld waarin elk individu in staat is om sociale problemen te herkennen en de vaardigheden bezit om bij te dragen aan een oplossing. Als onderdeel van dit netwerk nemen we met leerlingen deel aan verschillende activiteiten en bijeenkomsten waarbij sociale vernieuwers nadenken over de manier waarop verandering kan worden gebracht.

Kunsteducatie

Kunst en cultuur zijn op het Vathorst College geen doel op zich, maar maken evenredig deel uit van het onderwijs. Binnen de kunstvakken leer je heel andere vaardigheden dan bij vakken als wiskunde, geschiedenis, Engels en scheikunde. Vaardigheden waarmee je jezelf op een andere manier leert uitdrukken, vaardigheden die je kunnen helpen in het werken op het leerhuis, en vaardigheden waar je ‘later’ veel profijt van kunt hebben, ook als je geen kunstenaar van beroep wordt. Daarom kiezen we ervoor om je de eerste drie jaar helemaal onder te dompelen in de kunstvakken. In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In jaar 2 volg je nog drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In de bovenbouw mag je een of twee kunstvakken naar keuze blijven volgen en examen in maken.
Iedere leerling bezoekt in de vierde klas in het kader van het van CKV diverse culturele activiteiten, maar daarnaast bezoeken we ook regelmatig met andere leerjaren muziek-, dans- en theatervoorstellingen en musea. Ook nodigen we kunstenaars uit voor optredens in het ICOON theater of in de klas. De meeste kosten van deze bezoeken worden bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.

Zelfverantwoordelijk leren

De theorie over Zelfverantwoordelijk leren als basis voor ons onderwijsconcept

Het Vathorst College staat voor bovengemiddelde resultaten, maar ook voor een eigentijds onderwijs concept. Naast kennis is er ook veel aandacht voor vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Via de pijler Zelfverantwoordelijk leren begeleiden we onze leerlingen om zelf aan het roer te staan van hun eigen leerproces en hun ontwikkeling. Daarbij zetten we in op vijf (zelfregulerende) vaardigheden: leerstrategieën toepassen, eigen regie nemen, reflecteren, samenwerkend leren en studievaardigheden. Hier kunt u meer lezen over de pijler Zelfverantwoordelijk leren.

Meerdere theorieën over zelfverantwoordelijk leren onderbouwen het onderwijsconcept van het Vathorst College. In deze theoretische onderbouwing, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en bevindingen, kunt u lezen waarom ons onderwijsconcept zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jong volwassenen.

Thematisch Leren

In de onderbouw werken we met vakoverstijgende thema’s waarbij de vakken zoveel mogelijk geïntegreerd worden. De gekozen thema’s zijn prikkelend; soms roepen ze nieuwsgierigheid op, soms sluiten ze aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In een schooljaar zijn er zes thema’s. Elk thema duurt zes weken en in totaal zijn er achttien verschillende thema’s. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: Leonardo ziet ze vliegen, Duurzaamheid, Wie ben ik?, Schurken en Helden en Holland Sport. Het thema start altijd met een introductie waarbij we de leerlingen enthousiasmeren voor het onderwerp, daarna volgen deelprestaties die gezamenlijk leiden tot een eindprestatie. Tijdens de thema’s werken de leerlingen individueel of in themagroepjes. Sommige opdrachten vragen een gezamenlijke afsluiting van de klas. Binnen de thema’s hebben de leerlingen regelmatig de ruimte om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld over deelonderwerpen of presentatievormen.

In de bovenbouw is het programma nu rond het eindexamen opgebouwd. Er wordt op veel verschillende manier gewerkt, sommige vakken werken met boeken terwijl andere vakken met complexe opdrachten werken. Er zijn al een aantal vakoverstijgende opdrachten in de bovenbouw, in de toekomst willen we vakoverstijgend werken structureel gaan inzetten.

Digitaal leren

Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. Je werkt op een eigen laptop. Jouw docenten hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld. In ICOON kan je gebruikmaken van draadloos internet. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving. In de onderbouw worden weinig boeken gebruikt. In de bovenbouw heb je voor een goede examenvoorbereiding ook goede boeken nodig.
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Jij als leerling hebt misschien die kennis nog niet. Vandaar dat wij, docenten en leerlingen, werken aan mediawijsheid.

Maatschappelijk betrokken

Het Vathorst College wil je bewust maken van omgangsvormen in de maatschappij, tolerantie en verschillen in culturen. Daarom nemen wij de Maatschappelijke Stage en het BuitenSchools Leren (BSL) op in ons programma. In een schooljaar zijn er drie BSL-momenten: we starten het jaar met een introductie voor alle leerjaren en halverwege en aan het einde van het jaar ga je zoveel mogelijk met elkaar aan de slag met verschillende projecten. Hierbij horen ook reizen naar het buitenland, zoals een kennismaking met Parijs in jaar twee en meerdaagse buitenlandse reizen voor de eindexamenklassen: 4 vmbo-t naar Londen, 5 havo naar Berlijn en 6 vwo naar Barcelona. Alle excursies staan in het teken van meerdere vakken en er ligt een grote nadruk op het kennismaken met en ervaren van andere culturen.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we ook gestart met internationalisering. We vinden het belangrijk je voor te bereiden op de internationale samenleving en arbeidsmarkt en je toe te rusten met de benodigde internationale kennis en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het van belang dat je ervaart wat je kunt betekenen voor anderen in onze maatschappij. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Goed voor Elkaar’ waarin tweedejaarsleerlingen zich sterk maken voor een aantal regionale organisaties: ze koken bijvoorbeeld voor de daklozen en zamelen voedsel in voor de voedselbank. De leerlingen in jaar 4 organiseren allerlei activiteiten voor ouderen uit de wijk en leerlingen van een basisschool.
In verband met excursies en legitimatieplicht, zijn alle leerlingen verplicht over een
eigen ID-kaart of ander geldig reisdocument te beschikken.

Voor een voorbeeld van de projecten in de BSL week zie het volgende filmpje:

Vathorst internationaal

In het schooljaar 2015-2016 zijn we op het Vathorst College gestart met internationalisering. Niet als nieuwe pijler, maar juist als mogelijk om de bestaande pijlers te verdiepen en aan te vullen. De eerste activiteit was een uitwisseling met een school in Istanbul. Dit was een heel succesvolle ervaring. Het blijkt dat onze leerlingen door ons onderwijs bovengemiddeld nieuwsgierig zijn naar andere culturen en door hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid relatief gemakkelijk hun weg vinden in andere landen en in vreemd gezin in een vreemde cultuur.

Het coördinaat internationalisering heeft na deze eerste ervaringen een snelle groei gemaakt. Er zijn inmiddels verschillende internationale activiteiten die worden aangeboden. Hieronder worden deze nader toegelicht. Naast deze initiatieven die het coördinaat internationalisering organiseert en begeleid is er op dit vlak ook veel ruimte voor eigen initiatief. Zo hebben dit jaar leerlingen uit 4 havo/vwo zelf een mini-uitwisseling georganiseerd met een partner Ashoka-school en heeft een oud leerlingen een Erasmus+ subsidie binnengesleept voor een uitwisseling met Roemenië die in het teken staat van minderheden.

1. Uitwisseling 3e klassen
Dit schooljaar is er een uitwisseling met een school in Rome. Leerlingen uit de voor-eindexamenklassen hebben in november een les- en excursieprogramma georganiseerd voor de Italiaanse uitwisselingsleerlingen. In mei 2017 gaan wij naar Rome waar onze leerlingen in een gastgezin verblijven en zich onderdompelen in de Italiaanse cultuur en zich verdiepen in het leven en de geschiedenis van Rome. Elke leerling denk na over hoe ze hun ervaringen delen met de rest van de school. Op de site en de facebookpagina van het Vathorst College zijn de activiteiten en ervaringen van de leerlingen in Rome te volgen.
Volgend schooljaar (2017-2018) verplaats de uitwisseling naar jaar 3. In alle jaarlagen (vmbo-t/havo/vwo) maken leerlingen kans om mee te doen met de uitwisseling. De groep is beperkt tot 25 leerlingen dus er zal een selectie plaatsvinden op basis van motivatie en evenredige verdeling van niveauverschil.

2. Erasmus+ project: ECLECT
Vathorst College heeft voor de komende twee jaar een subsidieaanvraag gedaan voor een internationaal project, samen met drie andere vernieuwingsscholen. Deze scholen zijn allemaal aangesloten bij het Ashoka netwerk (zie hieronder). Dit project staat in het teken van zelfverantwoordelijk leren. Leerlingen oefenen en trainen samenwerkend leren en zelfverantwoordelijk leren. De naam ECLECT komt van de zin ‘Every Child a Leader Every Child a Teacher’ Het project levert nieuwe methoden en inzichten op het gebied van zelfverantwoordelijk leren. Daarnaast sluit het project het aan bij de PWS-werkstuk dat leerlingen in de bovenbouw doen en biedt het de mogelijkheid om dit werkstuk internationaal in te steken.

3. Ashoka
Het Vathorst Collega is sinds 2016 als Changemaker school onderdeel van het internationale netwerk van Ashoka (http://www.ashoka.nl). Ashoka herkent grote sociale problemen in de wereld, zoals armoede, klimaatverandering of de vluchtelingenproblematiek en dat deze problemen steeds onoverzichtelijker worden. Het netwerk wil oplossingen voor deze problemen versnellen en positieve verandering organiseren in de wereld door het ondersteunen en vergroten van het aantal Changemakers; werken aan een wereld waarin elk individu in staat is om sociale problemen te herkennen en de vaardigheden bezit om bij te dragen aan een oplossing. Als onderdeel van dit netwerk nemen we met leerlingen deel aan verschillende activiteiten en bijeenkomsten waarbij sociale vernieuwers nadenken over de manier waarop verandering kan worden gebracht.

Hoge tevredenheid ouders en leerlingen
Uitdaging
Uitdaging om je best te doen
Veiligheid
Schoolklimaat en veiligheid
Mening
Mening van de leerling telt
Evaline
'Omdat docenten in mij geloofden, begon ik in mezelf te geloven.'
Geïnteresseerd? Aanmelden?
Contact
Privacy statement Cookie statement